Εφαρμογή της σήμανσης CE στα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων

Ο σκοπός του κανονισμού για δομικά προϊόντα (CPR: Construction Products Regulation, 305/2011) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η απομάκρυνση των τεχνικών εμποδίων στον κατασκευαστικό τομέα που παρεμποδίζουν το ελεύθερο εμπόριο των δομικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ.

Για αυτό τον λόγο θεσπίστηκε η σήμανση "CE" με την οποία ένα δομικό προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα σε όλες τις αγορές της ΕΕ.

Για να μπορεί όμως ένα δομικό προϊόν να φέρει την σήμανση "CE" θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις Ποιότητας που καθορίζονται από το CPR.

Οι απαιτήσεις αυτές που αφορούν ομάδες δομικών προϊόντων που προορίζονται για την ίδια χρήση, παραδίδονται υπό μορφή εντολών (mandates) στις αντίστοιχες τεχνικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) προκειμένου να συνταχθούν τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Απόδοσης (Harmonized European Normes hEN's). Υφίσταται πλέον νομοθετική απαίτηση ότι τα δομικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται στην οικοδομή και στα τεχνικά έργα θα πρέπει να φέρουν την σήμανση "CE" και επομένως θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων. Παρόλο ότι η σήμανση "CE" είναι ευρέως γνωστή στις Ευρωπαϊκές αγορές η ερμηνεία του ρόλου της είναι συχνά μη κατανοητή από τους καταναλωτές.

Πολλές φορές ερμηνεύεται ως ένδειξη προέλευσης του προϊόντος ("made in the EU"). Μια άλλη λανθασμένη ερμηνεία είναι ότι τα προϊόντα που φέρουν την σήμανση "CE" έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από κάποια επίσημη κρατική υπηρεσία. Μερικές φορές επίσης υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι η σήμανση "CE" ισοδυναμεί με Σήμα Ποιότητας που προσδίδει μια προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Τέλος οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια προϊόντα πρέπει να έχουν σήμανση "CE" και ποια όχι.

 Σε σχέση με όλες τις παραπάνω λανθασμένες ερμηνείες θα πρέπει να τονιστεί ότι η σήμανση "CE"

 • Είναι υποχρεωτική δηλ. απαιτείται νομικά για προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί και ψηφιστεί τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Αφορά ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν σχέση με την ασφαλή και χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον και υγεία χρήση ενός προϊόντος.
 • Προϋποθέτει την απόλυτη υπευθυνότητα του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού προτύπου και επομένως οι ουσιαστικές απαιτήσεις απόδοσης έχουν εκτιμηθεί.
 • Αντιπροσωπεύει όλο το κανονιστικό σύστημα της ΕΕ στο οποίο βασίζεται η οδηγία της νέας προσέγγισης που αφορά τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα για ομάδες προϊόντων που προορίζονται για την ίδια χρήση. Επιπλέον καθορίζει τον ρόλο των εξωτερικών φορέων πιστοποίησης και την μέθοδο επιτήρησης εφαρμογής των διαδικασιών από εντεταλμένα όργανα κάθε κράτους μέλους.
 • Θα κατατεθεί ως ένα συγκεντρωτικό εμπορικό σήμα (trade-mark) της ΕΕ και θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης νομικών μέτρων εναντίον των κατασκευαστών που το χρησιμοποιούν παράνομα σε προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές. Ένδικα μέσα θα μπορούν επίσης να ληφθούν από οποιοδήποτε παραγωγό εναντίον του αθέμιτου ανταγωνισμού από ανταγωνιστές ή εισαγωγείς προϊόντων με παράνομη σήμανση "CE".

2. Σήμανση CE στους πλαστικούς σωλήνες 

Οι διαδικασίες χορήγησης της σήμανσης "CE" είχαν ολοκληρωθεί για τα παρακάτω τέσσερα συστήματα σωληνώσεων:

 • Σωληνώσεις οικιακής αποχέτευσης.
 • Υπόγειες σωληνώσεις αποστράγγισης και υπονόμων δίχως πίεση.
 • Υπόγειες και υπέργειες σωληνώσεις μεταφοράς νερού και άλλων ρευστών υπό πίεση.
 • Σωληνώσεις για μεταφορά ζεστού και κρύου νερού που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για κάθε μια από αυτές τις κατηγόριες πλαστικών σωληνώσεων (σωλήνες και εξαρτήματα σύνδεσης) είχαν συνταχθεί τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα από την τεχνική επιτροπή τυποποίησης CEN/TC 155. Τα πρότυπα αυτά αφορούν ομάδες προϊόντων που παράγονται από πλαστικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δεδομένη χρήση (π.χ. οι σωλήνες οικιακής αποχέτευσης περιλαμβάνουν σωλήνες από PVC, PP, PE, ABS, SAN+PVC, PVC-U) και καθορίζουν απαιτήσεις απόδοσης για την ικανοποίηση των παρακάτω ουσιαστικών απαιτήσεων του CPR:

 • Μηχανική αντοχή και σταθερότητα.
 • Ασφάλεια έναντι της πυρκαγιάς.
 • Υγιεινή και περιβάλλον.
 • Ασφάλεια κατά την χρησιμοποίηση.
 • Προστασία έναντι του θορύβου (ηχομόνωση).
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομονωτική απόδοση.

Λόγω τεχνικών αλλά και γραφειοκρατικών προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με την ΕΕ τα παραπάνω πρότυπα δεν δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

 • Αφαίρεση των διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση CE μέσω του Internet (web-site του παραγωγού των σωλήνων)
 • Ενδυνάμωση των απαιτήσεων σχετικά με τηνΜηχανική αντοχή των σωλήνων
 

3. Απαιτήσεις για τη σήμανση "CE" στα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 

Για να μπορεί ένας πλαστικός σωλήνας ή εξάρτημα να σημανθεί με "CE" θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω.

 • Ύπαρξη εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού προτύπου για την κατηγορία που ανήκει αυτός ο σωλήνας ή το εξάρτημα
 • Ο παραγωγός να διαθέτει Σύστημα ελέγχου της παραγωγής του (FPC)
 • Ο παραγωγός να έχει εφαρμόσει το Σύστημα Εκτίμησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Απόδοσης (Assessment and Verification of the Constancy of Performance - AVCP) που προδιαγράφεται στο παράρτημα "ZA" του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού προτύπου και να έχει εκτελέσει επιτυχώς όλες τις αρχικές δοκιμές που αναφέρονται στο πρότυπο
 • Ο παραγωγός να έχει συντάξει Δήλωση Απόδοσης (Declaration of Performance-DoP) όπως προδιαγράφεται στο παράρτημα "ZA" του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού προτύπου.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία εναρμόνισης που πρέπει να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση σχετικά με τις απαιτήσεις του CPR και επιπρόσθετα η διαδικασία εναρμόνισης που προβλέπεται να εφαρμοστεί στο μέλλον και που θα λαμβάνει επί πλέον υπόψη και τις απαιτήσεις της οδηγίας για το πόσιμο νερό (Drinking Water Directive, DWD), με βάση της οποίας προβλέπεται να αναπτυχθεί το Ευρωπαϊκό Σχήμα Αποδοχής (former-European Acceptance Scheme:f-EAS) για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

Διάγραμμα 1. Διαδικασία Εναρμόνισης CPR – DWD

Τα εναρμονισμένα πρότυπα διαφοροποιούνται από τα απλά πρότυπα σωλήνων ή συστημάτων σωληνώσεων στο ότι καθορίζουν μόνο απαιτήσεις απόδοσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Απαρτίζονται από τις εξής ενότητες: 

 1. Σκοπός
 2. Χαρακτηριστικά απόδοσης / υπολογισμοί και μέθοδοι δοκιμών
 3. Εκτίμηση της συμμόρφωσης
 4. Αρχικές δοκιμές τύπου (ΙΤΤ)
 5. Απαιτήσεις για ύπαρξη Σύστηματος ελέγχου παραγωγής (FPC)
 6. Παράρτημα με κατάλογο των απλών προτύπων σωλήνων ή συστημάτων σωλήνων σύμφωνα με τα οποία γίνονται οι δοκιμές που προδιαγράφονται
 7. Παράρτημα "ZA" στο οποίο καθορίζονται τα συστήματα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης (AVCP) και δίδονται οδηγίες για την σύνταξη τηςΔήλωσης Απόδοσης (DoP) από τον παραγωγό και τέλος καθορίζεται η μέθοδος σήμανσης "CE" (λογότυπος "CE"/ τύπωση σε προϊόντα ή συνοδευτικά έντυπα). 

4. Χαρακτηριστικά και μέθοδοι δοκιμής 

Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα χαρακτηριστικά απόδοσης και οι δοκιμές ελέγχου που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν συνταχθεί για τα τέσσερα Συστήματα σωληνώσεων που θα χορηγηθεί το σήμα "CE". 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά & μέθοδοι δοκιμών 

​ EN 15012 ​ EN 15013 ​ EN 15014​ EN 15015
Χαρακτηριστικά* ​ Σωληνώσεις οικιακής αποχέτευσης ​ Σωληνώσεις υπονόμων & αποστράγγισης δίχως πίεση ​ Σωληνώσεις πίεσης​ Σωληνώσεις για εφαρμογές ζεστού & κρύου νερού
Συμπεριφορά στην πυρκαγιά**​ P, F​ P, F (4)​ P, F
​Αντοχή σε εσωτερική και εξωτερική πίεση​ P, F (2)​ P, F (2)
​Μέγιστο φορτίο για την επιτρεπτή παραμόρφωση​ P, F (1)​ P, F
Διαστατικά & αντοχές τους​ P, F​ P, F​ P, F​ P, F
​Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία ( δίκτυα θερμού νερού)​ P, F (3)
Στεγανότητα σε αέρα και υγρά​ P, F​ P, F​ P, F​ P, F
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών** ​ P, F​ P, F​ P, F​ P, F
Μηχανική αντοχή​ P, F​ P​ P, F​ P, F

(*) Για κάθε χαρακτηριστικό οι υπολογισμοί και οι μέθοδοι δοκιμής καθορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο.

(**) Η συμπεριφορά στην πυρκαγιά και η απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών εφαρμόζονται μόνο όταν στο κράτος μέλος υφίστανται κανονιστικές απαιτήσεις.

(1) Η δοκιμή γίνεται μόνο για υπόγειες σωληνώσεις

(2) Η δοκιμή εφαρμογής εξωτερικής πίεσης γίνεται μόνο στους σωλήνες

(3) Η δοκιμή γίνεται μόνο σε σωληνώσεις δικτύων θέρμανσης

(4) Ενδέχεται να εξεταστεί η συμπεριφορά στην πυρκαγιά μόνο για υπέργειες σωληνώσεις ανάλογα με την χρήση που προορίζονται

P = σωλήνες

F = εξαρτήματα 

5. Εκτίμηση & Επαλήθευση της Σταθερότητας Απόδοσης (Assessment  and Verification of the Constancy of Performance - ACVP)

Η AVCP έναντι των απαιτήσεων των εναρμονισμένων προτύπων γίνεται από τον ίδιο τον παραγωγό με βάση αρχικές δοκιμές τύπου (ΙΤΤ) που περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές που καθορίζονται στα πρότυπα. Για κάθε τύπο σωλήνα ή εξαρτήματος καθορίζονται ομάδες με βάση την διάμετρο, την πίεση λειτουργίας, την μορφή του εξαρτήματος (π.χ. καμπύλες). Από κάθε ομάδα γίνεται δοκιμή σε ένα μόνο μέλος της. Στην περίπτωση νέων προϊόντων ή αλλαγών του σχεδιασμού, του υλικού παραγωγής, της μεθόδου ή του εργοστασίου παραγωγής οι αρχικές δοκιμές τύπου πρέπει να επαναλαμβάνονται, τα δε αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να αρχειοθετούνται για τουλάχιστον 10 έτη. Ο παραγωγός θα πρέπει επίσης να έχει αναπτύξει, λειτουργήσει και τεκμηριώσει ένα Σύστημα ελέγχου της παραγωγής του (FPC) με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα του έχουν παραχθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων. Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 με το οποίο καλύπτονται και τα προϊόντα που θα σημανθούν με "CE" θεωρείται ότι ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση. 

6. Παραρτήματα εναρμονισμένων προτύπων 

Τα πρώτα Παραρτήματα αναφέρονται στις επί μέρους προδιαγραφές για κάθε τύπο σωλήνωσης που συγκαταλέγεται στην ομάδα που καλύπτεται από το εναρμονισμένο πρότυπο ενώ μεγάλη σημασία για όλη την διαδικασία χορήγησης του σήματος "CE" έχουν οι οδηγίες και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα – ΖΑ. Συγκεκριμένα σε αυτό το παράρτημα αναφέρονται τα εξής: 

6α. Συστήματα Εκτίμησης και Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Απόδοσης (Assessment and Verification of the Constancy of Performance - AVCP) 

Ο παραγωγός ανάλογα με τον τύπο σωλήνα που παράγει θα πρέπει να τον ελέγξει με βάση ένα από τα Συστήματα AVCP που αναφέρονται στον Πίνακα 2. Τα Συστήματα αυτά αφορούν μια σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να αναλάβει ο παραγωγός για την χορήγηση του σήματος "CE". Ορισμένες υποχρεώσεις είναι κοινές για όλα τα Συστήματα (όπως π.χ. η Δήλωση της Απόδοσης-DoP) ενώ οι υποχρεώσεις που αφορούν πιστοποίηση της Ποιότητας του προϊόντος από εξωτερικό φορέα, ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας, δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα ή εκτός εργοστασίου από ανεξάρτητο εργαστήριο, επανέλεγχο (audit) σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, αναφέρονται μόνο στα αυστηρότερα Συστήματα "1 +" έως "2".

Πίνακας 2. Συστήματα Εκτίμησης & Επαλήθευσης της Σταθερότητας της Απόδοσης (AVCP)

AVCP

​Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος
​​Πιστοποίηση του Συστήματος ελέγχου της παραγωγής
​​Δήλωση Απόδοσης
​Αρχικές δοκιμές τύπου (ITT)
​Ύπαρξη Συστήματος Ελέγχου της παραγωγής
​Έλεγχος δοκιμίων μετά από δειγματοληψία στο εργοστάσιο παραγωγής σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα Ποιότητας
​Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου
​Συνεχής επιτήρηση, εκτίμηση και έγκριση του συστήματος ελέγχου της παραγωγής
​Επανέλεγχος αποδοχής (audit-testing) μετά από δειγματοληψία στο εργοστάσιο, στα σημεία πώλησης και στους χώρους κατασκευής.

Τύπος Συστήματος

​1+ ​1 ​2+ ​2​3​4
​ ΝΒ ​ ΝΒ ​- ​-​-​-
​-​-​ ΝΒ​ ΝΒ​-​-
M​​M​M​M​MM​
​ ΝΒ ΝΒ​M​​M ΝΒ​M​
​M
M​​M​MM​​M
​M

M​M​​M-​-​
ΝΒ​​ ΝΒ ΝΒ​ ΝΒ​-​​-
​ ΝΒ
​ ΝΒ ΝΒ​-​-​-​
​ ΝΒ

​--​-​-​

ΝΒ: Ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης

Μ : Παραγωγός 

6β. Δήλωση της Απόδοσης (Declaration of performance - DoP)

Με την Δήλωση της Απόδοσης ο παραγωγός εγγυάται ότι το προϊόν ικανοποιεί τις ουσιαστικές απαιτήσεις του CPR. Η Δήλωση συντάσσεται από τον ίδιο τον παραγωγό και πρέπει να είναι διαθέσιμη όποτε ζητηθεί. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι του κράτους μέλους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Δήλωση είναι οι εξής: 

 • Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού.
 • Περιγραφή του προϊόντος.
 • Αναφορά του εναρμονισμένου προτύπου, των αποτελεσμάτων των δοκιμών που έγιναν και του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Συνθήκες εφαρμογής και λειτουργίας του προϊόντος.
 • Ονομασία και διεύθυνση του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης ή/ και του εργαστηρίου δοκιμών(*).
 • Αριθμός του πιστοποιητικού Συμμόρφωσης(*).
 • Ημερομηνία, όνομα και θέση του εξουσιοδοτημένου υπεύθυνου που συνέταξε την Δήλωση. 

Οι πληροφορίες που σημειώνονται με αστερίσκο δίδονται στην περίπτωση που το Σύστημα AVCP που ακολουθείται απαιτεί πιστοποιήσειςή/και δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο. Τότε θα πρέπει να επισυναφθεί στην Δήλωση και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες της Δήλωσης καθώς και η ημερομηνία λήξεως του Πιστοποιητικού. Μόνο μια Δήλωση Απόδοσης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα προϊόν. Θα μπορεί να είναι ενσωματωμένη σε τεχνικούς φακέλους, σε εγχειρίδια οδηγιών. Η παράλληλη διαθεσιμότητά της και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ευρίσκεται προς το παρόν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Τά ίδια ισχύουν και για τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης. 

6γ. Καθορισμός λογότυπου "CE" και συμπληρωματικές πληροφορίες

Σε αυτό το μέρος του Παραρτήματος ZA καθορίζεται η συγκεκριμένη μορφή που θα πρέπει να έχει ο λογότυπος "CE". Επιπλέον καθορίζονται και όλες οι άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην τύπωση του προϊόντος (πρότυπο, περιγραφή προϊόντος, κλάση εφαρμογής, κωδικός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, εάν υφίσταται κ.λ.π.). Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό σχέδιο τύπωσης σωλήνα για εφαρμογή ζεστού και κρύου νερού. Αναφέρονται επίσης τα συνοδευτικά έντυπα της σήμανσης "CE". 

Πίνακας 3. Ενδεικτικό σχέδιο τύπωσης CE 

7. Διαφορές μεταξύ σήμανσης "CE" και ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όπως τονίστηκε παραπάνω η σήμανση CE διαφέρει σημαντικά από το Σήμα Ποιότητας. Οι διαφορές τους αναφέρονται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Διαφορές σήμανσης "CE" με ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

​  Σήμανση "CE" ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Βασίζεται σε εναρμονισμένο πρότυπο απόδοσης που αναφέρεται σε ομάδα προϊόντων για την ίδια εφαρμογή Βασίζεται σε πρότυπο μεμονωμένου συστήματος σωλήνωσης
Απαιτείται νομικά και για αυτόν τον λόγο είναι υποχρεωτικό για τις ομάδες προϊόντων που χορηγείταιΕίναι προαιρετικό
Έχει θεσπιστεί για την διευκόλυνση του ελεύθερου εμπορίου στα κράτη-μέληΕξασφαλίζει ότι το σύστημα σωλήνωσης είναι κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται
​Εξασφαλίζει ότι μια σειρά χαρακτηριστικών απόδοσης των προϊόντων έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και ότι υφίσταται σύστημα ελέγχου στο εργοστάσιο παραγωγήςΠιστοποιεί ότι το σύστημα σωλήνωσης έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε όλες τις δοκιμές που αναφέρονται στο πρότυπο και ότι ο παραγωγός εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
Γενικά βασίζεται στην Δήλωση Συμμόρφωσης του παραγωγού δίχως έλεγχο από τρίτο ανεξάρτητο φορέα εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για ορισμένα χαρακτηριστικά απόδοσης (π.χ. αντοχή στην πυρκαγιά)Εγγυάται ότι το σύστημα σωλήνωσης έχει ελεγχθεί από τρίτο ανεξάρτητο φορέα και επομένως ότι έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης

Γενικά για την χορήγηση των Σημάτων Ποιότητας απαιτούνται δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και εξετάζονται περισσότερα χαρακτηριστικά απόδοσης. Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται μια σύγκριση των χαρακτηριστικών απόδοσης που θεωρούνται για την χορήγηση της σήμανσης "CE" και ενός ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους σωλήνες οικιακής αποχέτευσης σκληρού πολυβινυλοχλωριδίου (PVC-U). 

Πίνακας 5. Σύγκριση Χαρακτηριστικών Απόδοσης. Απαιτήσεις για χορήγηση ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ έναντι απαιτήσεων για χορήγηση σήματος "CE" σε σύστημα σωληνώσεων οικιακής αποχέτευσης

Χαρακτηριστικά Απαίτηση για ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN 1329 ​Απαίτηση για Σήμα "CE" ΕΝ 15012
Εμφάνιση ​x
Χρωματισμός​x
Αντοχή στην κρούση (σωλήνες)​x​x
Αντοχή στην κρούση (εξαρτήματα τύπου "BD")​x
Θερμοκρασία μαλθώσεως ,VICAT ​x
Θερμοκρασιακή αναστροφή / δοκιμή κλιβάνου​x
Αντοχή σε διχλωρομεθάνιο  (πλαστικοποίηση)​x
Στεγανότητα στον αέρα​x​x
Στεγανότητα στον νερό​x​x
Λειτουργία με εφαρμογή κύκλων εναλλασσόμενης θερμοκρασίας ​x​x
Συνδυασμένη στεγανότητα (μόνο τύπος "BD")​x
Μακροχρόνια απόδοση των δακτυλίων στεγανότητας​x
Αντοχή στην πίεση σε 60ο C για 1000h​x
Τύπωση​x
Έδραση του στεγανοποιητικού ελαστικού δακτυλίου*​ΚΟΜΟ
Περιεκτικότητα πληρωτικού υλικού*DIN 19534-3
Συμπεριφορά στην πυρκαγιά*NF P 92-507Νομοθεσία ή κανονισμός
Στεγανότητα στην διείσδυση ριζών *DIN 19534-3
Πυκνότητα*NFT 54030
Αντοχή στον εφελκυσμό / επιμήκυνση θραύσης*NFT 54030
Μηχανική αντοχή των εξαρτημάτων*KOMO
Μέγιστο φορτίο για επιτρεπτή παραμόρφωσηΑνάλογα την χρήση
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικώνΥπό εξέταση

*Επιπρόσθετες απαιτήσεις σε Εθνικό επίπεδο 

8. Πρακτικά θέματα σε σχέση με την σήμανση "CE" 

8α. Σωλήνες που προορίζονται για μεταφορά πόσιμου νερού 

Μέχρι την έναρξη της ισχύος του σχετικού σήματος τύπου "EAS" οι σωλήνες που φέρουν την σήμανση "CE" θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά νερού για ανθρώπινη κατανάλωση εάν συμμορφώνονται με τις εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις καταλληλότητας για πόσιμο νερό που ισχύουν στις χώρες που θα χρησιμοποιηθούν. 

8β. Επιπλέον Σήμανση με προαιρετικά Σήματα Ποιότητας 

Ο παραγωγός θα μπορεί να επισυνάπτει το σχετικό Σήμα Ποιότητας στην τύπωση του σωλήνα ή του εξαρτήματος με την προϋπόθεση ότι το σήμα "CE" θα είναι επαρκώς ορατό και ευανάγνωστο. Τα μη εναρμονισμένα χαρακτηριστικά απόδοσης θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά και να μην συγχέονται με τα εναρμονισμένα. Επίσης δεν επιτρέπεται να εξετάζονται επιπλέον απαιτήσεις από αυτές που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά απόδοσης που θεωρούνται για την σήμανση "CE". 

8γ. Προϊόντα που καλύπτονται και από άλλο Ευρωπαϊκό Κανονισμό εκτός από τον CPR

Δεδομένου ότι για τους σωλήνες και τα εξαρτήματα υφίσταται μόνο μια "CE" – σήμανση η Δήλωση Απόδοσης πρέπει να αναφέρει μόνο τoν κανονισμό CPR και το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο που αντιστοιχεί στην ομάδα που ανήκει η σωλήνωση.

Προϊόντα που παράγονται για λογαριασμό τρίτου ("φασόν") ή προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες 

 1. Ο κάθε παραγωγός που προτίθεται να προωθήσει τα προϊόντα του σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σήμανσης "CE".
 2. Στην περίπτωση που ένας παραγωγός "Α" παράγει προϊόντα αποκλειστικά για έναν άλλο παραγωγό "B" και το προϊόν φέρει την εμπορική ονομασία του παραγωγού "B", τότε ο παραγωγός "Β" είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση της σήμανσης "CE" και για την σύνταξη της Δήλωσης Απόδοσης στην οποία θα δηλώνεται η δική του διεύθυνση. Για λόγους ιχνηλασιμότητας μπορεί να δηλώνεται με έναν κωδικό και ο τόπος παραγωγής ή η ονομασία του παραγωγού "Α"
 3. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση χονδρεμπόρου που προωθεί προϊόντα με την δική του ονομασία.
 4. Όταν για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτούνται απάρτια που κατασκευάζονται από πολλούς κατασκευαστές, τότε μόνο ο τελικός παραγωγός του οποίου την εμπορική ονομασία φέρει το προϊόν είναι υπεύθυνος για την σήμανση "CE".
 5. Παραγωγός που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα είναι αυτός υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CPR καθώς και για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, εάν αυτά πρόκειται να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα θα εισάγονται απευθείας ή με την μεσολάβηση ενός αντιπροσώπου του ο οποίος μπορεί να καθοριστεί υπεύθυνος στην περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων χορήγησης του σήματος "CE".
 6. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να συνταχθεί συμβόλαιο που θα καθορίζονται οι επί μέρους υπευθυνότητες κάθε συμβαλλομένου.

9. Επιτήρηση εφαρμογής της ΄σημανσης "CE" 

Η επιτήρηση εφαρμογής έχει σαν σκοπό την επιβεβαίωση ότι όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται από τον CPR και τα εναρμονισμένα πρότυπα απόδοσης για την χορήγηση της σήμανσης "CE" εφαρμόζονται. Η επιτήρηση και ο καθορισμός των ποινών μη Συμμόρφωσης είναι υπευθυνότητα της κάθε χώρας μέλους που χρησιμοποιείται μια σωλήνωση με σήμανση "CE". Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει σε κάθε χώρα μέλος να καθοριστούν υπεύθυνοι ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς επιτήρησης στους οποίους δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται φορείς πιστοποίησης που εν δυνάμει αναλαμβάνουν την έκδοση του ΠιστοποιητικούΣυμμόρφωσης, όταν αυτό απαιτείται. 

10. Έναρξη εφαρμογής της σήμανσης "CE" στους πλαστικούς σωλήνες

Τα παραπάνω τέσσερα εναρμονισμένα πρότυπα, μετά την τροποποίηση τους σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του EC-DG Entrprise for Industry, προωθήθηκαν το 2015 για διαβούλευση ("enquiry") σε όλα τα μέλη του CEN για να διατυπωθούν παρατηρήσεις / σχόλια. Tα σχόλια που διατυπώθηκαν διαβιβάστηκαν στις ομάδες εργασίας που τα επεξεργάζονται και έγιναν οι τροποποιήσεις που αφορούσαν τα σχόλια που έγιναν δεκτά.

Εν τω μεταξύ όμως διατυπώθηκαν το 2015 πάλι νέες απαιτήσεις από τηνCommission με συνέπεια να καθυστερήσει περαιτέρω η διαδικασία τελικής ψήφισης των εναρμονισμένων προτύπων και η δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (OJEU). Ήδη έχει αποσταλεί επιστολή το 2016 από την CEN-TC 155 με την οποία ζητούνται διευκρινήσεις για την νέα τροποποίηση των προτύπων και την ενδεχόμενη τροποποίηση και του Mandate M/131 δίχως όμως ακόμα να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση με την οποία να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία τελικής ψήφισης και δημοσίευσή τους που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της εφαρμογής της σήμανσης CE στους πλαστικούς σωλήνες.

Μετά από συμφωνία όλων των επιτροπών από τα κράτη μέλη αποφασίστηκε μέχρι την λήψη της απάντησης οι Τεχνικές Επιτροπές για την σύνταξη των παραπάνω hENs δεν ενεργοποιούνται. Επομένως προς το παρόν υφίσταται από το 2015 στασιμότητα σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα. Άρα και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής της σήμανσης μετατίθενται για αργότερα. Σημειώνεται ότι μετά την δημοσίευση των hENs στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ η εφαρμογή της σήμανσης "CE" στους πλαστικούς σωλήνες θα είναι προαιρετική για τα δύο πρώτα έτη και υποχρεωτική μετά από το τρίτο έτος εφαρμογής της. 

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας συμπαγών πλαστικ...
Συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων σε δίκτυα Φ. ...

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/