Featured 

Πνευματικές δοκιμές αγωγών φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4bar.

Τα δίκτυα διανομής (networks) συμπεριλαμβανομένων των παροχετευτικών αγωγών (service lines) καθώς επίσης και των υπογείων παροχετευτικών στηλών, που είναι κατασκευασμένα από αγωγούς πολυαιθυλενίου (PE), μετά την πλήρη εγκατάστασή τους υπόκεινται σε πνευματική δοκιμή με συμπιεσμένο αέρα ή αδρανή αέρια. Η πίεση δοκιμής μετριέται και καταγράφεται και η διαδικασία θα πρέπει να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12327. 

Υπόγεια παροχετευτική στήλη λέγεται το υπόγειο τμήμα του αγωγού που συνδέει τον μειωτή με τον μετρητή. Ο αγωγός από τον μειωτή μέχρι τον μετρητή ονομάζεται riser.

15/3/2021

Το σύστημα παροχής αερίου που θα εξετάσουμε είναι δίκτυο χαμηλής πίεσης στο οποίο η Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Maximum Operating Pressure - MOP) είναι μικρότερη ή ίση των 4bar (MOP  ≤ 4bar) και η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ -20οC και +40οC. Επίσης πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

 Συνθήκη Α

Ο συνολικός συντελεστής σχεδιασμού C (coefficient) πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 2 και υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση. Ο συντελεστής C λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες παροχής όπως επίσης και τις ιδιότητες και τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο αγωγός.

 C = 20 x MRS / MOP x (SDR-1) x DF

MRS-Minimum Required strength - Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή

Είναι η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή στρογγυλεμένη προς τα κάτω στην επόμενη χαμηλότερη τιμή της σειράς R10, όταν το ελάχιστο όριο είναι κάτω από 10 MPa, ή προς την επόμενη χαμηλότερη τιμή της σειράς R20 όταν το ελάχιστο όριο της επιτρεπόμενης αντοχής είναι 10 MPa ή μεγαλύτερο. 

SDR-Standard Dimension Ratio - Πρότυπος λόγος διαστάσεων

Είναι ένας αριθμός ίσος με τον λόγο ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος. 

Η πίεση δοκιμής μετριέται και καταγράφεται και η διαδικασία θα πρέπει να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12327. 

15/3/2021

Συνθήκη Β 

Επαλήθευση του κριτηρίου PRCP

Η κρίσιμη πίεση PRCP βασίζεται στη θερμοκρασία 0οC. Εάν υπάρχει πτώση της θερμοκρασίας του σωλήνα κάτω από 0οC πρέπει να επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του λόγου PRCP MOP σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1555-2, χρησιμοποιώντας την τιμή της πίεσης PRCP που καθορίζεται από την ελάχιστη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας του σωλήνα. Εάν είναι αναγκαίο η τιμή της MOP πρέπει να μειώνεται τόσο ώστε ο λόγος PRCP MOP να διατηρείται στη τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 1,5. Βλέπε Σχήμα 1: Διάγραμμα πιέσεων

Η κρίσιμη πίεση PRCP - Critical rapid crack propagation pressure η οποία εξαρτάται από το μέγεθος του σωλήνα και το είδος του υλικού. Η τιμή πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ EN 1555-2

15/3/2021
Σχήμα 1: Διάγραμμα πιέσεων

ΜΙΡ - Maximum Incidental Pressure (Μέγιστη εμφανιζόμενη πίεση)

Είναι η μέγιστη τυχαία πίεση που μπορεί να εμφανιστεί στις σωληνώσεις για μικρό διάστημα. Η πίεση αυτή περιορίζεται από τα όργανα ασφαλείας.

STP - Strength Test Pressure (Πίεση δοκιμής αντοχής)

Είναι η ασκούμενη πίεση στους αγωγούς κατά τη δοκιμή αντοχής.

Οι πνευματικές δοκιμές των δικτύων διανομής χαμηλής πίεσης περιλαμβάνουν:

 • Πνευματική δοκιμή αντοχής σε πίεση (STP - Strength Test Pressure). Η πίεση δοκιμής θα πρέπει να είναι υψηλότερη της μέγιστης εμφανιζόμενης πίεσης (ΜΙΡ Maximum Incidental Pressure) του συστήματος.
 • Πνευματική δοκιμή στεγανότητας (Tightness test pressure). Η πίεση της πνευματικής δοκιμής στεγανότητας ,η οποία ακολουθεί την πνευματική δοκιμή αντοχής μπορεί να είναι χαμηλότερη της ΜΙΡ.

Ο Φορέας Διανομής Αερίου θα πρέπει να έχει προετοιμάσει γραπτή διαδικασία με βάση την εθνική νομοθεσία και πρότυπα στην οποία θα περιγράφει αναλυτικά τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 • μέθοδο της δοκιμής
 • πίεση δοκιμής
 • διάρκεια δοκιμής
 • κριτήρια αποδοχής δοκιμής
 • μέθοδο ανίχνευσης/επισκευής διαρροών.
 • ελάχιστη πίεση του υπάρχοντος συστήματος διανομής αερίου.
 • μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις του υπό δοκιμή τμήματος.

Ειδικώς τα μανόμετρα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα: 

 • ΕΛΟΤ ΕΝ 837-1
 • ΕΛΟΤ ΕΝ 837-2 και
 • ΕΛΟΤ ΕΝ 837-3 

Τα όργανα μέτρησης και καταγραφής πρέπει να είναι πιστοποιημένα και διακριβωμένα όσον αφορά την ακρίβεια, επαναληπτικότητα και ευαισθησία και είναι το αναλογικό μανόμετρο και ο καταγραφέας πίεσης - θερμοκρασίας.

15/3/2021

Όλες οι διατάξεις δοκιμής πρέπει να είναι επιλεγμένες για να αντέχουν στην προκαθορισμένη ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ.

Η συναρμολόγηση του συγκροτήματος δοκιμής πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο:

Σχήμα 2

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι επειδή ο αγωγός πολυαιθυλενίου έχει υψηλό συντελεστή διαστολής πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές θερμοκρασίας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα των δοκιμών. Επίσης η λίπανση του αεροσυμπιεστή δεν πρέπει να εισχωρήσει και να καταστρέψει τον αγωγό και τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο το οποίο πρέπει να εγγυάται ελάχιστη απόδοση ίση με 80%. 

Πριν την έναρξη της δοκιμής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε όλες οι εγκατεστημένες βάνες να είναι ανοιχτές και όλα τα άκρα (τελειώματα) του αγωγού να κλείνουν με τάπες (caps). Επίσης είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, οι οποίοι απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών. Συγκεκριμένα το προσωπικό που πρόκειται να πραγματοποιήσει τις δοκιμές θα πρέπει να είναι έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ικανό να εγγυηθεί την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και τηv ορθή διαδικασία της δοκιμής. Οι διατάξεις δοκιμής πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος να μην προκληθούν ζημιές στους εργαζόμενους ή σε τρίτους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των διατάξεων δοκιμής μακριά από δρόμους, κρίνεται απαραίτητο οι διατάξεις αυτές να είναι κατάλληλα απομονωμένες με τη χρήση προειδοποιητικών πινακίδων με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ» και «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ».

Τα όργανα του Συγκροτήματος Δοκιμής θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους χωρίς να είναι απαραίτητη η είσοδος στο σκάμμα, όπου αυτό είναι ανοιχτό. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν πρέπει να πραγματοποιείται χειρισμός καμίας βάνας ή διάταξης δοκιμής.

Για να διακοπεί η εισαγωγή αέρα στο υπό δοκιμή τμήμα πρέπει να κλείνει η βάνα στην έξοδο του συμπιεστή. Οποιαδήποτε εργασία κατά μήκος του υπό δοκιμή τμήματος απαγορεύεται.

Τέλος ο αέρας που περιέχεται στον αγωγό θα πρέπει να απελευθερώνεται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω ειδικών σωληνώσεων εκκένωσης, εφοδιασμένων με μανόμετρο για την παρακολούθηση της πίεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η πνευματική δοκιμή αντοχής των υπό κατασκευή δικτύων πραγματοποιείται σε πίεση 6 bar με διάρκεια όχι μικρότερη από 2 ώρες. Ο αριθμός των εξαρτημάτων που θα περιλαμβάνει το προς δοκιμή τμήμα δικτύου με ευθύγραμμους σωλήνες δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25, ενώ σε τμήμα δικτύου με σωλήνες από κουλούρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15. Σε τμήματα κατασκευασμένα από ευθύγραμμους σωλήνες και σωλήνες από κουλούρα ο μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων πρέπει να είναι κατά αναλογία.

Ο αγωγός κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι επιχωμένος εκτός από τις θέσεις των εξαρτημάτων (ηλεκτροσύντηξης ή μηχανικής σύσφιξης), ώστε να ελεγχθούν για τυχόν διαρροές. Ο έλεγχος επαληθεύεται με αφρώδες διάλυμα το οποίο είναι σύμφωνο με το ΕΛΟΤ EN14291. Οταν η δοκιμή ολοκληρωθεί οι επιφάνειες που είχαν επαλειφθεί με αφρώδες διάλυμα ξεπλένονται με νερό.

by Author

Μετά την επιτυχή δοκιμή αντοχής ακολουθεί η δοκιμή στεγανότητας με αέρα σε πίεση 1 bar και χρονική διάρκεια όχι λιγότερο των 24 ωρών. Το μήκος του αγωγού που θα υποβληθεί σε δοκιμή στεγανότητας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 km.

Η δοκιμή στεγανότητας θεωρείται επιτυχής εάν η τιμή της τελικής πίεσης συμπίπτει με την τιμή της αρχικής πίεσης. Σε περίπτωση θετικής απόκλισης μεταξύ αρχικής και τελικής πίεσης , η δοκιμή θεωρείται αποδεκτή μόνο αν τεκμηριωθεί η συσχέτιση πίεσης /θερμοκρασίας, διαμέσου του διαγράμματος καταγραφής με καταγραφέα πίεσης-θερμοκρασίας.

Καμία αρνητική απόκλιση μεταξύ αρχικής και τελικής πίεσης δεν γίνεται αποδεκτή.

Αντίστοιχα στους υπόγειους μεμονωμένους παροχετευτικούς αγωγούς που πρόκειται να συνδεθούν σε ενεργό δίκτυο, η δοκιμή μηχανικής αντοχής πραγματοποιείται σε πίεση 6 bar με διάρκεια όχι μικρότερη της 1 ώρας. Η δοκιμή στεγανότητας αναφέρεται στον χρόνο που απαιτείται για τον οπτικό έλεγχο των ηλεκτροσυγκολλημένων ενώσεων με αφρό. Η δοκιμή στεγανότητας δεν καταγράφεται.

Στις υπόγειες παροχετευτικές στήλες πραγματοποιείται συνδυασμένη δοκιμή μηχανικής αντοχής και στεγανότητας σε πίεση 1 bar τουλάχιστον 1 ώρα.

 Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής συντάσσεται το πρακτικό δοκιμής από τον υπεύθυνο της δοκιμής στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • στοιχεία του διαχειριστή του δικτύου διανομής
 • στοιχεία του υπευθύνου δοκιμών
 • στοιχεία του υπό δοκιμή τμήματος όπως τοποθεσία, μήκος και διάμετρος, τοπογραφικά στοιχεία, τομέας λειτουργίας.
 • ημερομηνία δοκιμής, ώρα έναρξης-λήξης
 • στοιχεία των οργάνων μέτρησης(κατασκευαστής,s/n)
 • πιστοποιητικά διακρίβωσης/βαθνονόμησης
 • τιμές αρχικής και τελικής πίεσης όπως αυτές προκύπτουν από δίσκο καταγραφής, αφού είναι το μόνο αποδεκτό αποδεικτικό στοιχείο.
 • στοιχεία επιβλέποντος μηχανικού
 • στοιχεία του επιθεωρητή
 • αποτέλεσμα της δοκιμής πίεσης.

Στο πρακτικό δοκιμής επισυνάπτεται το διάγραμμα καταγραφής της πίεσης.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι κανονικές διαδικασίες δοκιμών, που προβλέπονται για τις συγκολλήσεις, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιούνται συνδέσεις - συγκολλήσεις που ονομάζονται εγγυημένες (guarantee welds). Τέτοιες είναι οι συνδέσεις μεταξύ τμημάτων αγωγών όπου πραγματοποιήθηκαν ήδη οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας.

Στην περίπτωση αυτή η συγκόλληση ελέγχεται με τη δοκιμή του αφρώδους διαλύματος, το οποίο θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 14291, σε πίεση 1 bar και θα ξεπλένεται με καθαρό νερό. Η πίεση 1 bar εσωτερικά του εξαρτήματος πρέπει να επιβεβαιώνεται.

Στην περίπτωση της σύνδεσης με αγωγό υπό πίεση αερίου (ζωντανό) η δοκιμή της συγκόλλησης "εγγυημένης" σύνδεσης θα γίνει σε πίεση 4 bar και με τη χρήση αφρώδους διαλύματος. Μετά τη δοκιμή, η σύνδεση πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό.

Μετά το τέλος των πνευματικών δοκιμών το δίκτυο PE διανομής θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία (commissioning) όσο πιο σύντομα γίνεται. Αν όμως ο μεσολαβών χρόνος μέχρι την πλήρωση του δικτύου με φυσικό αέριο είναι μεγάλος ο αγωγός συμπιέζεται με αέρα υπό πίεση 1 bar. Πριν τη διαδικασία ενεργοποίησης θα πρέπει να ελεγχθεί η πίεση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σωληναγωγός δεν έχει υποστεί ζημιά. 

Δοκιμές απελευθέρωσης παρτίδας σε σωλήνες PE δομημ...
Κάδοι αποριμμάτων

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/