Κάδοι αποριμμάτων

Οι τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων αποτελούν τον πρώτο αποδέκτη των οικιακών αστικών απορριμμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί ξεκινά στην ουσία η διαδικασία της διαχείρισης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η ορθή κατασκευή και αντοχή τους. Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται ετησίως δεκάδες διαγωνισμοί από όλους τους Δήμους στην Ελλάδα για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ενώ καταβάλλονται προσπάθειες μέσω των τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερου παραδοτέου προϊόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει υιοθετηθεί πλήρως η εφαρμογή του ΕΝ840.

Η πιστοποίηση των κάδων αποριμμάτων με τη Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή EN840:2020 είναι πλέον υποχρεωτική στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2020

15 Φεβρουαρίου 2021

ΕΝ840 

Οι τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων αποτελούν τον πρώτο αποδέκτη των οικιακών αστικών απορριμμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί ξεκινά στην ουσία η διαδικασία της διαχείρισης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η ορθή κατασκευή και αντοχή τους. Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται ετησίως δεκάδες διαγωνισμοί από όλους τους Δήμους στην Ελλάδα για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ενώ καταβάλλονται προσπάθειες μέσω των τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερου παραδοτέου προϊόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει υιοθετηθεί πλήρως η εφαρμογή του ΕΝ840.

Μηχανισμός ανύψωσης βραχιόνων με προεξοχή (αριστερά) και μηχανισμός ανύψωσης χτενών (δεξιά)

Η παραπάνω έκδοση του εν λόγω προτύπου έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2020 οπότε και αντικαθιστά οποιαδήποτε παλαιότερη έκδοση τόσο όσον αφορά την κατασκευή των κάδων απορριμμάτων όσο και την πιστοποίηση αυτών. 

ΕΝ 840-1:2020 Μεταφερόμενοι κάδοι με 2 τροχούς και χωρητικότητα έως 400 λίτρα για ανυψωτικές συσκευές με μηχανισμό χτενών (comb lifting devices) – Διαστάσεις και σχεδιασμός
ΕΝ 840-2:2020 Μεταφερόμενοι κάδοι με 4 τροχούς και χωρητικότητα έως 1300λίτρα, με επίπεδο καπάκι, για ανυψωτικές συσκευές υποστήριξης βραχιόνων με προεξοχή ή/και μηχανισμό χτενών (trunnion and/or comb lifting devices) – Διαστάσεις και σχεδιασμός
ΕΝ 840-3:2020Μεταφερόμενοι κάδοι με 4 τροχούς και χωρητικότητα έως 1300 λίτρα, με θολωτό καπάκι, για ανυψωτικές συσκευές υποστήριξης βραχιόνων με προεξοχή ή/και μηχανισμό χτενών (trunnion and/or comb lifting devices) – Διαστάσεις και σχεδιασμός
ΕΝ 840-4:2020Μεταφερόμενοι κάδοι με 4 τροχούς και χωρητικότητα έως 1700 λίτρα, με επίπεδο καπάκι, για ανυψωτικές συσκευές υποστήριξης πλατιών βραχιόνων με προεξοχή ή BGή/και μηχανισμό χτενών (trunnion and/or comb lifting devices) – Διαστάσεις και σχεδιασμός
ΕΝ 840-5:2020Μεταφερόμενοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης – Απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμών
ΕΝ 840-6:2020Μεταφερόμενοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης – Απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας
HDPE για θερμοπλαστικούς κάδους

Ως επί το πλείστον, οι συγκεκριμένοι κάδοι διατίθενται σε Δήμους ανά την επικράτεια είτε για οικιακά απορρίμματα είτε για ανακύκλωση (μπλε πλαστικοί κάδοι) μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών.Οι κάδοι με τέσσερις τροχούς και χωρητικότητα 1.100 λίτρα αποτελούν πάνω από το 80% των συνολικών διατιθέμενων κάδων (θερμοπλαστικοί και μεταλλικοί). Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις τους καθορίζονται στο πρότυπο EN 840-2:2020. Εκεί, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές για τους παραγόμενους κάδους ανάλογα με την χωρητικότητα. Το σημαντικό είναι ότι σε κανένα σημείο του προτύπου δεν περιγράφεται το υλικό κατασκευής και το πάχος του τελικού προϊόντος παρά αφήνεται στην ευχέρεια του κατασκευαστή. Παρόλα αυτά, τα συνήθη υλικά για το κύριο σώμα του κάδου είναι τα εξής:  • HDPE για θερμοπλαστικούς κάδους
  • DC01 για τους μεταλλικούς


DC01 για τους μεταλλικούς

Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια το πλαστικό καπάκι (HDPE) έχει αντικαταστήσει το μεταλλικό καπάκι στους μεταλλικούς κάδους για λόγους εργονομίας και αποκομιδής από τα απορριμματοφόρα. Το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται και δεν καθορίζεται υλικό και πάχος για κάθε μεταφερόμενο κάδο απορριμμάτων δεν σημαίνει ότι το πρότυπο δεν μεριμνά για τον έλεγχο της ορθής κατασκευής, της αντοχής σε καταπονήσεις και τη λειτουργικότητα τους. Τουναντίον μάλιστα, στο ΕΝ840-5:2020 περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι απαιτούμενες δοκιμές όσο και η μεθοδολογία εκτέλεσης αυτών ενώ στο ΕΝ840-6:2020 θέματα εργονομίας και ασφαλούς χρήσης του κάδου. Πιο συγκεκριμένα, αφού πραγματοποιηθεί οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος, εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές με προκαθορισμένες επαναλήψεις ανά δοκιμές.

Μετά το πέρας των δοκιμών ο κάδος πρέπει να παραμείνει εύχρηστος και πλήρως λειτουργικός.

Επιπρόσθετα για τους μεταλλικούς κάδους απαιτούνται μετρήσεις πάχους επιψευδαργύρωσης με βάση τις απαιτήσειςτου ΕΝ ISO1461 καθώς οι κάδοι υπόκεινται σε εν θερμώ γαλβάνισμα ενώ για τους θερμοπλαστικούς δοκιμή γήρανσης για τουλάχιστον 2 έτη. Τέλος, απαιτούνται μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με το όσα ορίζει το ISO3744.

Οι δοκιμές εξασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο του παραγόμενου κάδου απορριμμάτων και τη διασφάλιση της ποιοτικής κατασκευής. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν επαρκεί αλλά χρειάζεται η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Δοκιμές 

Δοκιμή κρούσης σε κεκλιμένο επίπεδο
Δοκιμή κρούσης σε κράσπεδο
Δοκιμή πτώσης σε κράσπεδο
Δοκιμή ευστάθειας
Δοκιμή έλξης
Δοκιμή τροχών
Δοκιμές φρένων
Δοκιμές ανύψωσης και περιστροφής σε άδειο κάδο
Δοκιμές ανύψωσης και περιστροφής σε φορτωμένο κάδο
Δοκιμή πτώσης σφαίρας (μόνο σε πλαστικούς κάδους)

Μετά το πέρας των άνωθεν δοκιμών ο κάδος πρέπει να παραμείνει εύχρηστος και πλήρως λειτουργικός

Πιστοποίηση κάδων απορριμμάτων 

Το ΕΝ840 δεν εντάσσεται σε καμία Κοινοτική Οδηγία (Οδηγία Μηχανών, Οδηγία Δομικών προϊόντων, κτλ). Παρόλα αυτά, λόγω των μετρήσεων θορύβου σύμφωνα με το ISO3744 η σήμανση CE που φέρουν οι παραγόμενοι κάδοι οφείλεται στην Οδηγία Θορύβου (2000/14/ΕΚ). Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση των κάδων απορριμμάτων εντάσσεται στο παράρτημα V της Οδηγίας ΕΚ2000/14 δηλαδή πρόκειται για εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής από τον ίδιο τον κατασκευαστή.Για την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων κάδων απορριμμάτων, πλέον οι διαγωνισμοί απαιτούν το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ840 να εκδίδεται από Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Ανεξάρτητο Φορέα .

Το εκδοθέν πιστοποιητικό έχει τριετή ισχύ με υποχρεωτική ετήσια επιτήρηση. Ο έλεγχος αφορά την ανασκόπηση του τεχνικού φακέλου της κατασκευής και διεξαγωγή όλων των δοκιμών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή παρουσία επιθεωρητή. Παράλληλα, εκτελούνται μετρήσεις επιψευδαργύρωσης (ή έκθεση δομικής γήρανσης για θερμοπλαστικούς) και θορύβου. Όσον αφορά την ετήσια επιτήρηση αυτή αφορά στην ουσία τον έλεγχο της παραγωγής και την εκ νέου διεξαγωγή όλων των δοκιμών και μετρήσεων. Ο τεχνικός φάκελος συνοδεύει τον εκάστοτε τύπο παραγόμενου κάδου και θα πρέπει να τεκμηριώνει την συμμόρφωση του προϊόντος με το EN 840 και το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων κατά την παραγωγή με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.

Αυτή τη στιγμή η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ αποτελεί τον μοναδικό Ελληνικό διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την προδιαγραφή EN840

15 Φεβρουαρίου 2021

Συνήθη προβλήματα κάδων 

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των υπαρχόντων κάδων αποτελούν καταρχάς τα καπάκια. Λόγω χρήσης μη κατάλληλου υλικού μετά από λίγο καιρό μπορεί να παρατηρηθεί μόνιμη παραμόρφωση και μη σωστή εφαρμογή με το σώμα του κάδου άρα μη καλή στεγανοποίηση. Επίσης, στο ποδομοχλό παρατηρούνται συχνές αστοχίες και μη σωστή εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της υποχρεωτικής πλέον παρουσίας ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα και την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με βάση το ΕΝ840 αυτά τα φαινόμενα αστοχιών τείνουν να εκλείψουν. 

Το μέλλον των κάδων απορριμμάτων 

Αναμφισβήτητα οι τροχήλατοι κάδοι δεν πρόκειται σύντομα να σταματήσουν να αποτελούν το πρώτο βήμα διαχείρισης των απορριμμάτων. Παρόλα αυτά μπορούν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο και να γίνουν σημεία διαλογής. Επιπρόσθετα, με νέες τεχνολογίες ( πχ antigraffiti βαφή) μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικοί σε βανδαλισμούς ενώ με χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού η κατασκευή τους να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τέλος, ο συνεχόμενος έλεγχος της παραγωγής από Διαπιστευμένο Φορέα εξασφαλίζει την ποιότητα και την σημαντική αύξηση του χρόνου ζωής των κάδων καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προϊόντα ευρείας χρήσης από τους πολίτες.  

Πνευματικές δοκιμές αγωγών φυσικού αερίου με μέγισ...
Ερωτήσεις για συγκολλήσεις πλαστικών

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/