Ερωτήσεις για συγκολλήσεις πλαστικών

Για τις συγκολλήσεις σε δίκτυα πολυεθυλαινίου υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται και έχουν ως στόχο την συγκόλληση των τμημάτων δικτύου κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου, να ελαχιστοποιούν κινδύνους και δαπάνες λειτουργίας, να μειώνουν δαπάνες συντήρησης.

Παρ΄ όλο που στις μέρες μας οι διαδικασίες αυτές, υποστηρίζονται πλήρως από κατάλληλο εξοπλισμό, όπως μηχανές συγκόλλησης, σφικτήρες ευθυγράμμισης, ξύστρες κλπ, διαπιστώνεται στην πράξη ότι οι διαδικασίες δεν εφαρμόζονται στο σύνολό τους.

Η επιτυχής εκτέλεση μια συγκόλλησης επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων όπως η ποιότητα των συγκολλούμενων υλικών, των μηχανών υποστήριξης, την ικανότητα των συγκολλητών. 

Generic Electrofusion Procedure for Field Joining of 12 inch and Smaller Polyethylene (PE) Pipe

MAB University of Texas, Arlington
Μετάφραση από τα εγχειρίδια του Plastics Pipes Institute

Η ικανότητα των συγκολλητών είναι συνάρτηση της θεωρητικής τους κατάρτισης, της τήρησης των διαδικασιών συγκόλλησης και της εμπειρίας που αποκτούν σε βάθος χρόνου. Η θεωρητική κατάρτιση αποκτάται μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Με το πέρας της εκπαίδευσης ο συγκολλητής καλείται να απαντήσει σωστά σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποδείξει ότι γνωρίζει την ορθή διαχείριση βασικών θεμάτων που προβλέπονται στις διαδικασίες συγκόλλησης.

Παρακάτω παρατίθενται ερωτηματολόγια που είναι μεταφράσεις από εγχειρίδια του PPI και δημοσιεύονται κατόπιν αδείας του. 

Τυπική μηχανή μετωπικής συγκόλλησης (pipe welding machine) για μικρές διατομές.

Τυπική συσκευή κόλλησης υποδοχής (socket welding device).


Video μετωπικής συγκόλλησης

Τυπική διαδικασία μετωπικής συγκόλλησης

Ερωτήσεις συγκολλήσεων ηλεκτροσύντηξης για αγωγούς διαμέτρου μικρότερης των 12'' 

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις είτε με Τ για σωστές (True) ή με F για λάθος (False). Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σωστά! 100% είναι ο μόνος βαθμός επιτυχίας!

1. Σκοπός της απόξεσης είναι η αφαίρεση του οξειδωμένου στρώματος από την επιφάνεια του σωλήνα ΡΕ πριν την συγκόλληση με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης.

α. Σωστό

β. Λάθος


2. Για τους σωλήνες που παρουσιάζουν απόκλιση από την κυκλικότητα είναι αποδεκτή η απόξεση των προεξοχών μέχρι να γίνεται εισχώρηση του σωλήνα στο εξάρτημα.

α. Σωστό

β. Λάθος


3. Γιαλόχαρτα, ξύστρες, τριβεία και άλλα λειαντικά επιτρέπονται για την απόξεση του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


4. Αν ο αγωγός μετά την απόξεση μολυνθεί ξανά από ρύπους, επιτρέπεται η χρήση ισοπροπυλικής αλκοόλης για τον καθαρισμό του.

α. Σωστό

β. Λάθος


5. Επιτρέπεται η εκτέλεση συγκόλλησης ηλεκτροσύντηξης με ίχνος σταγόνας νερού στην περιοχή της συγκόλλησης.

α. Σωστό

β. Λάθος


6. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης της μηχανής συγκόλλησης, η συγκόλληση του εξαρτήματος μπορεί να επαναληφθεί από την αρχή μετά την πλήρη ψύξη του εξαρτήματος.

α. Σωστό

β. Λάθος


7. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας της μηχανής συγκόλλησηςεπιτρέπεται η επίχωση του αγωγού, η μετακίνηση του, η εκτέλεση δοκιμής πίεσης, η διάτρηση και η επιστροφή του σε λειτουργία.

α. Σωστό

β. Λάθος


8. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση κοπής από την καθετότητα για αγωγό διαμέτρου μέχρι 12¨είναι 10.

α. Σωστό

β. Λάθος


9. Μηχανή πραγματικής συνεχούς ισχύος 2500 συνιστάται για συγκολλήσεις ηλεκτροσύντηξης εξαρτημάτων διαμέτρου μικρότερης των 12¨.

α. Σωστό

β. Λάθος


10. Απαγορεύεται η χρήση μαρκαδόρων λαδιού για την σήμανση της περιοχής απόξεσης του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


11.Αν το εξάρτημα πρόκειται να περάσει ολόκληρο πάνω στον αγωγό η απόξεση του αγωγού πρέπει να γίνει για μήκος τουλάχιστον ίσο με αυτό του εξαρτήματος.

α. Σωστό

β. Λάθος


12. Επιτέπεται η χρήση λίμας για μέταλα για την απόξεση της επιφάνειας του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


13. Δεν απαιτείται η στήριξη των άκρων του αγωγού κατά την συγκόλληση τους.

α. Σωστό

β. Λάθος


14.Οι συγκολλητές πρέπει να επαναπιστοποιούνται ετησίως ή όταν παρουσιαστεί ατσοχία στις συγκολλήσεις τους.

α. Σωστό

β. Λάθος


15. Η εμφάνιση των εργοστασικών εκτυπώσεων του σωλήνα στην περιοχή συγκόλλησης της σέλας μετά την απόξεση είναι αποδεκτή.

α. Σωστό

β. Λάθος


16.Σχισμή ή γρατζουνιά βάθους μεγαλύτερου από 10% του πάχους του αγωγού είναι αποδεκτή.

α. Σωστό

β. Λάθος


17. Η συγκόλληση δεν πρέπει να εκτελείται αν ο επεξεργαστής της μηχανής δεν αναγνωρίζει τις σωστές παραμέτρους συγκόλλησης

α. Σωστό

β. Λάθος


18.Σσφιγκτήρες συγκράτησης (clamps) πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν σωστά.

α. Σωστό

β. Λάθος


19. Επιβάλεται ο έλεγχος της γεννήτριας για να διαπιστωθεί ότι έχει καύσιμο, πριν την εκτέλεση της συγκόλλησης.

α. Σωστό

β. Λάθος


20. Τα εξαρτήματα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους μέχρι την στιγμή της εγκατάστασης τους.

α. Σωστό

β. Λάθος

Ερωτήσεις συγκολλήσεων ηλεκτροσύντηξης για αγωγούς διαμέτρου 14'' έως 30''

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις είτε με Τ για σωστές (True) ή με F για λάθος (False). Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σωστά! 100% είναι ο μόνος βαθμός επιτυχίας!

1. Σκοπός της απόξεσης είναι η αφαίρεση του οξειδωμένου στρώματος από την επιφάνεια του σωλήνα ΡΕ πριν την συγκόλληση με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης.

α. Σωστό

β. Λάθος


2. Για τους σωλήνες που παρουσιάζουν απόκλιση από την κυκλικότητα είναι αποδεκτή η απόξεση των προεξοχών μέχρι να γίνεται εισχώρηση του σωλήνα στο εξάρτημα.

α. Σωστό

β. Λάθος


3. Γιαλόχαρτα, ξύστρες, τριβεία και άλλα λειαντικά επιτρέπονται για την απόξεση του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


4. Αν ο αγωγός μετά την απόξεση μολυνθεί ξανά από ρύπους, επιτρέπεται η χρήση ισοπροπυλικής αλκοόλης για τον καθαρισμό του.

α. Σωστό

β. Λάθος


5. Επιτρέπεται η εκτέλεση συγκόλλησης ηλεκτροσύντηξης με ίχνος σταγόνας νερού στην περιοχή της συγκόλλησης.

α. Σωστό

β. Λάθος


6. Ο χρόνος ψύξης των εξαρτημάτων για αγωγούς διαμέτρου 14" ως 30" είναι 3 ώρες.

α. Σωστό

β. Λάθος


7. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας της μηχανής συγκόλλησηςεπιτρέπεται η επίχωση του αγωγού, η μετακίνηση του, η εκτέλεση δοκιμής πίεσης, η διάτρηση και η επιστροφή του σε λειτουργεία.

α. Σωστό

β. Λάθος


8. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση κοπής από την καθετότητα για αγωγό διαμέτρου 14¨ είναι± 1/2"

α. Σωστό

β. Λάθος


9. Συνιστάται η χρήση γεννήτριας πραγματικής συνεχούς ισχύος 2500 W για συγκολλήσεις εξαρτημάτων διαμέτρου 14¨ inch ως 30¨ inch.

α. Σωστό

β. Λάθος


10. Απαγορεύεται η χρήση μαρκαδόρων λαδιού για την σήμανση της περιοχής απόξεσης του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


11.Αν το εξάρτημα πρόκειται να περάσει ολόκληρο πάνω στον αγωγό η απόξεση του αγωγού πρέπει να γίνει για μήκος τουλάχιστον ίσο με αυτό του εξαρτήματος.

α. Σωστό

β. Λάθος


12. Επιτέπεται η χρήση λίμας για μέταλα για την απόξεση της επιφάνειας του αγωγού.

α. Σωστό

β. Λάθος


13. Δεν απαιτείται η στήριξη των άκρων του αγωγού κατά την συγκόλληση τους.

α. Σωστό

β. Λάθος


14.Οι συγκολλητές πρέπει να επαναπιστοποιούνται ετησίως ή όταν παρουσιαστεί ατσοχία στις συγκολλήσεις τους.

α. Σωστό

β. Λάθος


15. Η εμφάνιση των εργοστασικών εκτυπώσεων του σωλήνα στην περιοχή συγκόλλησης της σέλας μετά την απόξεση είναι αποδεκτή.

α. Σωστό

β. Λάθος


16.Σχισμή ή γρατζουνιά βάθους μεγαλύτερου από 10% του πάχους του αγωγού είναι αποδεκτή.

α. Σωστό

β. Λάθος


17. Επιτρέπεται η δοκιμή πίεσης της σέλας πριν την διάτρηση της.

α. Σωστό

β. Λάθος


18. Πάντοτε πρέπει να χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες συγκράτησης (clamps) σε συγκολλήσεις αγωγών.

α. Σωστό

β. Λάθος


19. Επιβάλεται ο έλεγχος της γεννήτριας για να διαπιστωθεί ότι έχει καύσιμο, πριν την εκτέλεση της συγκόλλησης.

α. Σωστό

β. Λάθος


20. Τα εξαρτήματα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους μέχρι την στιγμή της εγκατάστασης τους.

α. Σωστό

β. Λάθος

Για να δείτε τις σωστές απαντήσεις πρέπει να κάνετε δωρεάν εγγραφή στον ιστότοπο μας! 

Εγγραφή
Κάδοι αποριμμάτων
Plastics Pipes Institute

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/