Αποθήκευση και διακίνηση σωλήνων & εξαρτημάτων δικτύων Φ. Αερίου

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι διαθέσιμοι στην αγορά σε κουλούρες ή σε ευθύγραμμα μήκη. Η ακατάλληλη διακίνηση των σωλήνων, των εξαρτημάτων και των βανών πολυαιθυλενίου πρέπει να αποφεύγεται σε όλα τα στάδια ώστε να εξασφαλίζεται, ότι αυτά θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές όταν ενσωματωθούν στο έργο. 

Αποθήκευση

Συνθήκες αποθήκευσης 

​Οι σωλήνες, τα εξαρτήματα και οι βάνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να καταστραφούν από κρούση, διάτρηση, παρακείμενες χημικές ουσίες ή εκτεταμένη άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Ο χρόνος αποθήκευσης τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη για τους σωλήνες και τα 4 έτη για τα εξαρτήματα από την ημερομηνία κατασκευής τους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να προφυλάσσουν τους σωλήνες, βάνες και εξαρτήματα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Για την αποφυγή της έκθεσης των σωλήνων, βανών και εξαρτημάτων σε υπεριώδη ακτινοβολία είναι απαραίτητο ο αποθηκευτικός χώρος να έχει στέγαστρο και να υπάρχει επαρκής αερισμός. Επίσης οι σωλήνες κατά την αποθήκευση πρέπει να είναι προφυλαγμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες και γενικά από κακές καιρικές συνθήκες.
Οι ευθύγραμμοι σωλήνες πολυαιθυλενίου πρέπει να τοποθετούνται σε επίπεδη επιφάνεια, ελεύθερη από αιχμηρά αντικείμενα, πέτρες ή αντικείμενα που μπορεί να τα καταστρέψουν. Ειδική φροντίδα θα πρέπει να ληφθεί έναντι των συνθηκών του εργοταξίου.
Τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία επάνω σε ερμάρια μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός των εξαρτημάτων – βανών και να αριθμούνται με αύξοντα αριθμό.
Ο χώρος αποθήκευσης είναι απαραίτητα στεγασμένος, κλειστός με κλειδαριά ασφαλείας. Η επαφή των εξαρτημάτων με δραστικά χημικά προϊόντα πρέπει να αποφεύγεται.1
Ειδικές λεπτομέρειες για τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών για κάθε τύπο συστήματος δίνονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 12007−2 ォΣυστήματα παροχής αερίου − Αγωγοί για μέγιστη πίεση λειτουργίας μέχρι και 16 bar − Μέρος 2: Ειδικές λειτουργικές συστάσεις για το πολυαιθυλένιο ( ΜΟP μέχρι και 10 bar) και στο EN 1555-1 και ΕΝ 1555-2.2

1Λεπτομερής κατάλογος χημικών ουσιών και η επίδραση τους σε πλαστικά βρίσκεται στο ISO/TR 10358: Plastic pipes & fittings - Combined chemical resistance classification tables. Υπό την επίδραση επιθετικών χημικών παραγόντων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τάση για μεγάλες χρονικές περιόδους, εμφανίζεται το φαινόμενο δημιουργίας ρηγματώσεων, γνωστών ως Environmental Stress Cracking ESC.

2Η αντίστοιχη προδιαγραφή για τις Η.Π.Α. δίνεται από τον API 15L για τους σωλήνες πολυαιθυλενίου, για μεταφορά και διανομή Φ.Αερίου από τον ASME B31.8 και ο αντίστοιχος Κανονισμός από το 49 CFR Part192 

Αποθήκευση σωλήνων


Δέματα σωλήνων (bundles)

Δέματα σωλήνων τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο μόνο αν τα πλαίσια υποστήριξης είναι τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, έτσι ώστε να μεταφέρεται ασφαλές το φορτίο μέσω των υποστηριγμάτων, για να αποφεύγεται η παραμόρφωση των σωλήνων. Οι ευθύγραμμοι σωλήνες πολυαιθυλενίου πρέπει να εδράζονται καθ' όλο το μήκος τους στο πλαίσιό τους.Τα πλαίσια υποστήριξης των σωλήνων δεν πρέπει να καρφώνονται μεταξύ τους. 


Στοίβαξη λυτών ευθύγραμων σωλήνων (stacking) 

Οι ευθύγραμμοι σωλήνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σχηματισμό πυραμίδας διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί παραμόρφωση των σωλήνων που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι σχηματισμοί σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 m ύψος σε λυτούς ευθύγραμμους σωλήνες, ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωσή τους. Οι οδηγίες του Κατασκευαστή για τη στοίβαξη των σωλήνων πρέπει να ακολουθούνται πιστά και χωρίς παρεκκλίσεις.

Κουλούρες

Κουλούρες μεγάλης διαμέτρου d ≥ 110mm πρέπει να αποθηκεύονται κατακόρυφα σε ειδικά κατασκευασμένα στηρίγματα. 

Διακίνηση - Συσκευασία

Ο χρόνος αποθήκευσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την έξοδο από την αποθήκη με βάση τον κανόνα «πρώτος εισέρχεται – πρώτος εξέρχεται» ενώ η ημερομηνία κατασκευής του σωλήνα χρησιμεύει για τον έλεγχο. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου με την αρχαιότερη ημερομηνία κατασκευής πρέπει να εγκατασταθεί πρώτος.
Η χρήση του κανόνα «πρώτος εισέρχεται – πρώτος εξέρχεται» (FIFO) θα πρέπει να ακολουθηθεί για τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου.
Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζημιές.
Μεταλλικές αλυσίδες ή ιμάντες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απευθείας επαφή με τον σωλήνα στη διάρκεια της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης. Όταν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου πρόκειται να συρθούν στο έδαφος πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα κατασκευές με ρόδες για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά σε αυτούς.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες η ευκαμψία και η αντίσταση θραύσεως των σωλήνων πολυαιθυλενίου μειώνονται. Ετσι απαιτείται να δίδεται μεγαλύτερη φροντίδα όταν διακινούνται σωλήνες πολυαιθυλενίου και ειδικότερα τα εξαρτήματα συγκόλλησης.

Ευθύγραμμοι σωλήνες 

Η αρχική διακίνηση και αποθήκευση ευθύγραμμων σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται με τους σωλήνες πολυαιθυλενίου συσκευασμένους σε δέματα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές σε αυτή τη φάση. Η φόρτωση, εκφόρτωση ή διακίνηση γίνεται με χρήση μηχανικού εξοπλισμού για να μετακινούνται ή στοιβάζονται τα δέματα. 

Συσκευασία

Οι σωλήνες συσκευάζονται σε κουλούρες ή ευθύγραμμα σύμφωνα με τον Πίνακα 1.
Οι ευθύγραμμοι σωλήνες όλων των διαμέτρων παραλαμβάνονται σε τυποποιημένο μήκος 12m. Εναλλακτικά ενδέχεται να ζητηθούν μήκη των 14m. Οι ανοχές στο μήκος των σωλήνων όταν μετρούνται σε θερμοκρασία 20°C ± 5°C πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ του ±3% (για μήκη μικρότερα των 500m) και του ± 1,5% (για μήκη μεγαλύτερα ή ίσα των 500m).
Οι σωλήνες πρέπει να είναι σφραγισμένοι και στα δύο άκρα τους. Επιπλέον στους περιτυλιγμένους σωλήνες, η περιέλιξη πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση μίας ή δύο περιελίξεων χωρίς το ξεδίπλωμα των άλλων. 

Πίνακας 1 
​Ονομαστική εξωτερική διάμετρος (mm) ​Κουλούρες ​Ευθύγραμμοι
​20 ​x ​x
​32​x​x
​40​x​x
​63​x​x
​90​x​x
​125​x​x
​160​x

Σωλήνες σε κουλούρες

Οι κουλούρες πρέπει να είναι τοποθετημένες επάλληλα σε παλλέτες για να διακινούνται εύκολα με την χρήση ενός περονοφόρου οχήματος. Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος τους, η διακίνηση πρέπει να υποβοηθείται από μηχανικό εξοπλισμό. Η χρήση ειδικών ρυμουλκών κάνει ευκολότερη και ασφαλέστερη τη διακίνηση. 

Συσκευασία

Η συσκευασία των σωλήνων που παραδίνονται σε κουλούρες πρέπει να προστατεύει τους σωλήνες κατά τη μετακίνηση ή μεταφορά τους όπως επίσης και από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ειδικότερα, για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, οι κουλούρες θα είναι πλήρως καλυμμένες με μεμβράνη μαύρου πολυαιθυλενίου. Η συσκευασία επαφίεται στον Κατασκευαστή, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ικανοποιούνται εκείνες οι συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης που θα επιτρέπουν την χρήση τους με ξετύλιγμα από το εσωτερικό μέρος της κουλούρας προς το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται η αρχική μορφή της κουλούρας.
Η εσωτερική διάμετρος περιέλιξης δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 20πλάσιου της ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα. 

Τα μήκη των αγωγών περιελυγμένων σε κουλούρες δίνονται στον Πίνακα 2

Πίνακας 2
Ονομαστική εξωτερική διάμετρος (mm) Μήκος αγωγών (mm)
​20 ​50
32​​50
40​​50
63​200​*
​90150​*
125​150​*

(*) Ενδέχεται το μήκος των σωλήνων, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του έργου, να αυξηθεί. 

Εξαρτήματα

Συσκευασία 

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδίδει το κάθε εξάρτημα σε ξεχωριστή συσκευασία ώστε να παραμένει προφυλαγμένο μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής του. Πάνω στην συσκευασία πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία (μήνας και έτος) λήξης της ασφαλούς χρήσης. Ο γραμμωτός κώδικας (bar code) πρέπει να είναι κολλημένος σε επίπεδο μέρος του εξαρτήματος. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους.

Μεταφορά ευθύγραμμων σωλήνων

Όταν μεταφέρονται ευθύγραμμοι σωλήνες πολυαιθυλενίου η επιφάνεια του οχήματος πρέπει να μην έχει καρφιά ή εξογκώματα που μπορούν να τραυματίσουν τους σωλήνες. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου πρέπει να στηρίζονται επαρκώς ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη τάσεων λυγισμού σε αυτούς και να αποφεύγονται αλλοιώσεις στο σχήμα τους. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν πλευρικά στηρίγματα και όλοι οι παραστάτες πρέπει να είναι επίπεδοι χωρίς αιχμηρά άκρα. Κατά τη μεταφορά οι σωλήνες πολυαιθυλενίου πρέπει να υποστηρίζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις των σωλήνων και των υποστηριγμάτων τους.

Μεταφορά σωλήνων σε κουλούρες 

Η προμήθεια σωλήνα σε κουλούρα με dn< 63mm μπορεί να γίνεται σε παλλέτες. Οι κουλούρες πρέπει να ασφαλιστούν πολύ καλά πάνω στις παλλέτες οι οποίες πρέπει επίσης να ασφαλιστούν πολύ καλά στο όχημα μεταφοράς τους. Σωλήνες με dn ≥ 63mm μπορεί να μεταφερθούν ξεχωριστά. Υπάρχει ειδικός εξοπλισμός που συγκρατεί με ασφάλεια τις κουλούρες σωλήνων σε όλη τη διαδρομή μεταφοράς καθώς και κατά τη διαδικασία φόρτωσης.

Εγκατάσταση αγωγών πολυαιθυλενίου ΡΕ σε δίκτυα Φ. ...
Σωλήνες πολυαιθυλενίου για δίκτυα Φ. Αερίου

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/